کسب مقام برتر در مسابقات سرود

کسب مقام اول در در مسابقات لالائی خوانی 

کسب مقام دوم در مسابقات سرود دخترانه منطقه ۳