برگزیده شدن گروه سرود مهر آسا در جشنواره نوای خرم

برگزیده شدن گروه سرود مهر آسا در جشنواره نوای خرم

گزارش تصویری