کسب مقام اول در مسابقات احکام

دانش آموز توانا و فرهیخته صبا صالحپور کسب مقام اول احکام در سطح منطقه را به شما دختر عزیزمان و خانواده بزرگ مهرآساییان تبریک می گوییم.