تکلیف 98/11/27

برای فردا گزارش علوم خود را از آزمایشات نوشته و بیاورید

انجام تمرینات ریاضی