کادر آموزشی

معلم های پایه ی اول: خانم مجیری و خانم تنباکوکار

کمک معلم پایه ی اول: خانم گلشن

معلم های پایه دوم: خانم راستگو 

معلم های پایه ی سوم: خانم پورحقیقی و خانم خلیلی

معلم های پایه ی چهارم: خانم مهدوی غروی و خانم مریم عرب

معلم پایه ی پنجم : خانم رحیمی

معلم های پایه ی ششم: خانم دانشمند و خانم جعفری

مربی پیش دبستان: خانم اصلانی

کمک مربی پیش دبستان : خانم امید بخش

معلم قرآن: خانم یگانه

معلم ورزش: خانم نوجوان

معلم رایانه : خانم زندیه - خانم یوسفی

مربی هنر و کاردستی: خانم شکری

مربی سرود و موسیقی:خانم سقایی

مربی تایچی : خانم و اقای اسماییلی

مدرس کوچینگ کودک: خانم میرزاخانی