مدیر و مؤسس: خانم آفاقی

معاون آموزشی : خانم بیات

معاون آموزشی وانفورماتیک : خانم منیری

معاون پرورشی: خانم یگانه

معاون انضباطی: خانم بینا

معاون مالی: خانم قربانی

معاون اجرایی: خانم مینایی

مشاور: خانم میرزاخانی

سوپروایزر زبان: خانم اسلامی

پیمانکار سرویس: آقای حسینی