نمایشگاه کتاب

سه شنبه ۲۸ آبان نمایشگاه کتاب در مدرسه برگزار می گردد، دانش آموزان می توانند در صورت تمایل برای تهیه کتاب مقداری پول (کمتر از ۵۰ هزارتومان)همراه خود به مدرسه بیاورند.