تکلیف 1400/02/29 کلاس خانم راستگو:

 صفحات ۹۷ و ۹۶ قرآن روان خوانی شود.
صفحات ۷ و ۴ کتاب کار علوم انجام شود.
فعالیت های درس ۱۹ هدیه ها در کتاب کامل شود.

 

تکلیف 1400/02/29 کلاس خانم قشقائی: