تکلیف 1400/02/29 خانم پورحقیقی 

۱- ریاضی : صفحه دوم کاربرگ شماره ۱۵ با دقت حل شود.
۲- فارسی : دوره املای درس‌های ۱ تا ۴، با توجه آنچه خواسته شده است کلمات را در دفترت بنویس.
پاور املا ارسال شد.

 

تکلیف 1400/02/29 خانم خلیلی

۱- ریاضی : صفحه دوم کاربرگ شماره ۱۵ با دقت حل شود.
- آزمونک شماره ۱۳ ریاضی را با دقت حل کن.
۲- فارسی : دوره املای درس‌های ۱ تا ۴، با توجه آنچه خواسته شده است کلمات را در دفترت بنویس.
پاور املا ارسال شد.