تکلیف ششم

تکلیف 18 اردیبهشت 1400:

حل پیش آزمون مرآت -  فردا ساعت 12 آزمون مرآت 
فردا ساعت 9:15 تا 10:15 رفع اشکال می شود
روز سه شنبه 1400/2/21 ارزشیابی هدیه           روز شنبه 1400/2/25

گزارش تصویری