تکلیف ششم

تکلیف 1400/02/29

طبق جدول داده شده، مطالعه شود.

 

گزارش تصویری