مدیر و مؤسس: خانم آفاقی

معاون آموزشی دوره ی اول: خانم بیات

معاون آموزشی دوره ی دوم: خانم مختاری

معاون پرورشی: خانم یگانه

معاون فرهنگی ، هنری: خانم لاله

معاون انضباطی: خانم منیری و خانم بینا

معاون مالی: خانم قربانی

معاون اجرایی: خانم مینایی

مشاور: خانم میرزاخانی

سوپروایزر زبان: خانم اسلامی

پیمانکار سرویس: آقای حسینی