تكليف پايه ششم

تکلیف 1402/2/30 کلاس ششم خانم مهدوی

5 آزمون آخر اسفند انجام و پرسیده می شود

آزمون ریاضی شماره 7 انجام شود