نفر ات برتر سواد خواندن پرلز

پایه اول :

نیکا سلیمانی 

سلوا امانی

آدرینا بختیاری

نگار زعیم

فاطمه مینایی یزدی

باران بنی هاشمی

لیلا موسوی

النا اسدی زاده 

درسان فیروزمند

مانلی ثقفی 

کیمیا مشک ساران

 

پایه دوم :

باران صحرائیان

آیدا ایوبی

آرنیکا میرزایی

هستی نواب اصفهانی

هانیا شکوهی طرقی

پرنا حسنی راد

ملورین مصحفی

نفس نوشین­فر

آریانا پوررشید

النا جلالوند

 

پایه سوم :

 

 

زویا بهروزی

فاطمه احمدی

الیانا ابراهیمی ­نژاد

الینا سادات شفیعی

مانلی بدیع الزمانی

آوا درخشان زاده

هلیا شاکری

ستایا میرزایی