کسب مقام اول در مسابقات لالایی خوانی

اجراي مسابقه لالايي خواني و كسب مقام اول