عاشقی زیباست

شعر عاشقی زیباست از عسل صابر پایه پنجم  

عاشقی زیباست

ای بشر جنگ چیز خوبی نیست

شیشه ها سنگ چیز خوبی نیست

خنده کن درد چیز خوبی نیست

کینه در سینه چیز خوبی نیست

دوستان کینه چیز خوبی نیست

عشق مجموع لطف وخوبیهاست

عاشقی کنی عاشقی زیباست

عسل صابر

پایه پنجم