جشنواره نوای خرم

هم خوانی هنرمندانه ی مهرآساییان در ششمین جشنواره ی نوای خرم.

جشنواره ای فرهنگی هنری در سطح کشور در رده ی سنی 3 تا 18 سال.
باز خوانی و تک خوانی و تک نوازی و گروه نوازی پیشکسوتان و اساتید موسیقی ایران توسط این گروه سنی از کارهای اجرایی این جشنواره می باشد.