پاییز

شعر پاییز ازدانش آموزپایه پنجم ترنم زارعی

چند وقت دیگه پاییزه        برگا بازم میریزه

یه حیاطه که اونجا          توکل صالح تمیزه

می خوام اونو ببینم         رو پله هاش بشینم

از گلهای مدرسه           عکس قشنگ بگیرم

رو برگهای نارنجی          پا بذارم بخندم

دور حیاط با دوستم          بازی کنم بچرخم

رو پله های حیاط           برگا همه پخش شده

نگاه می کنم به دوستم      روی زمین پهن شده

همه جا رنگارنگه          سبز و نارنجی و زرد

روی بام مدرسه            پر شده از برگ زرد

پاییز فصل عاشقاست       بارون و رنگین کمون

فصل هوای تازه            هم واسه پیر هم جوون

 

ترنم زارعی پایه پنجم