نفرات برتر مسابقه رشد دانش آموزی 1و 2 و 3

نفرات برتر مسابقات رشد دوره دوم 

نفرات برتر مسابقه رشد دانش آموزی 1و 2 و 3
پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
مانلی بدیع الزمان دلارام زارعی باران پناه آبادی
آیلین جعفریه   عسل طلایی
آوا درخشان زاده   ریحانه نوروزی
فاطمه احمدی    
فاطمه عاشق وطن