کادر مدرسه

کادر اداری

مدیر و مؤسس: خانم آفاقی

معاون آموزشی دوره ی اول: خانم بیات

معاون آموزشی دوره ی دوم: خانم مختاری

معاون پرورشی: خانم یگانه

معاون فرهنگی ، هنری: خانم لاله

معاون انضباطی: خانم منیری و خانم بینا

معاون مالی: خانم قربانی

معاون اجرایی: خانم مینایی

مشاور: خانم میرزاخانی

سوپروایزر زبان: خانم اسلامی

پیمانکار سرویس: آقای حسینی

 

کادر آموزشی

معلم پایه ی اول: خانم مجیری

کمک معلم پایه ی اول: خانم گلشن

معلم های پایه دوم: خانم راستگو و خانم قشقایی

معلم های پایه ی سوم: خانم پورحقیقی و خانم خلیلی

معلم پایه ی چهارم: خانم مهدوی غروی

معلم پایه ی پنجم : خانم رحیمی

معلم پایه ی ششم: خانم دانشمند

معلم پیش دبستان: خانم اصغری

معلم قرآن: خانم یگانه

معلم ورزش: خانم کبیری

معلم رایانه دوره اول: خانم دادفر و  خانم یوسفی

معلم رایانه دوره دوم: خانم صدوقی پور

معلم هنر و خوشنویسی: خانم منتظر

معلم سرود، نمایش، یوگا، هوش و خلاقیت: خانم لاله